Loading

Chăm sóc gia đình nhân viên và hệ thống phúc lợi

20190526越華國際學校親子活動

22

11

20171010雙十國慶員工旅遊行程親率員工搭乘高鐵前往台北

b2018c

b2018d

2017年員工芽莊旅遊

b2018b

2016年今立公司,20週年慶祝,胡志明新市鎮路跑活動.

b2018a